فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 
 • نشان استاندارد ایران
 • نشان استاندارد ایزو 9001
 • نشان استاندارد ایزو 14001
 • نشان استاندارد ایزو 18001

جوایز و افتخارات

تاسیس شرکت ................................................................................................................................. سال 1388

 • واحد نمونه صنعتی استان.................................................................................................................. سال 1389
 • برند برتر استان درتولید لوله وپروفیل فولادی.............................................................................................. سال 1390
 • واحد نمونه صنعتی استان.................................................................................................................. سال 1390
 • کارآفرین نمونه................................................................................................................................. سال 1390
 • واحد نمونه ایمنی و بهداشت.............................................................................................................. سال 1391
 • واحد نمونه استانی در جشنواره پیشگامان تولید ملی................................................................................ سال 1391
 • واحد نمونه کشوری در جشنواره تولید ملی-افتخار ملی............................................................................... سال 1391
 • واحد نمونه کشوری در جشنواره تولید ملی-اشتهار جهانی........................................................................... سال 1391
 • کارآفرین برتر در جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر....................................................................................... سال 1392
 • مدیر نمونه جوان در جشنواره ملّی مدیران و تولیدکنندگان جوان...................................................................... سال 1392
 • واحد نمونه صنایع متالوژی در جشنواره روز صنعت و معدن............................................................................ سال 1392
 • دارای گواهینامه تعالی سازمانی.......................................................................................................... سال 1392
 • واحد نمونه کیفی استاندارد استان........................................................................................................ سال 1393
 • حامی برنامه های بهداشت حرفه ای..................................................................................................... سال 1394