فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 
  • نشان استاندارد ایران
  • نشان استاندارد ایزو 9001
  • نشان استاندارد ایزو 14001
  • نشان استاندارد ایزو 18001

عضویت ها

  •  خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
    خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
    خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
  • اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
    اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
    اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران
  • سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
    سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
    سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی
  • انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی
    انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی
    انجمن مدیران صنایع استان آذربایجان شرقی
  • انجمن آهن و فولاد ایران
    انجمن آهن و فولاد ایران
    انجمن آهن و فولاد ایران
  • انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
    انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
    انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
  • انجمن روابط عمومی ایران
    انجمن روابط عمومی ایران
    انجمن روابط عمومی ایران
  • انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
    انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
    انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
  • خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
    خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
    خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران
  • انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته استان
    انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان فولاد و صنایع وابسته استان
    انجمن صنفی کارفرمایی استان
  • انجمن صنفی مدیران کنترل کیفی و مسئولین فنی صنایع استان
    انجمن صنفی مدیران کنترل کیفی و مسئولین فنی صنایع استان
    انجمن صنفی مدیران کنترل کیفی استان
  • انجمن مدیریت کیفیت ایران
    انجمن مدیریت کیفیت ایران
    انجمن مدیریت کیفیت ایران