فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
 1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
 2. ضخامت (T)
 3. وزن محاسبه شده:
 
 • نشان استاندارد ایران
 • نشان استاندارد ایزو 9001
 • نشان استاندارد ایزو 14001
 • نشان استاندارد ایزو 18001

وضعیت نیروی انسانی

از آنجائیکه جایگاه نیروی انسانی در هر سازمان متأثر از نقشی است که در فرآیند ها ایفاء می نماید، شرکت اقدامات اساسی ذیل را در جهت نقش آفرینی مطلوب نیروی انسانی به انجام رسانده است.

 • طراحی و پیاده سازی نظام حقوق و دستمزد (طبقه بندی مشاغل) جهت تطابق نیازهای شرکت با توانائیهای مستخدمین و همچنین رعایت عدالت در پرداخت دستمزدها
 • طراحی و اجرای نظام ارزیابی ادواری کارکنان جهت شکوفائی استعدادها و تبدیل توانائیهای بالقوه به بالفعل با تشویقات و تقدیرات
 • طراحی و اجرای نظام نظرسنجی و تشکیل جلسات ادواری مدیران و رؤساء جهت افزایش میزان مشارکتها در تصمیم گیریهای سازمان و بهبود کیفیت کاری در روابط کار
 • طراحی و استقرار نظام بهداشت وایمنی محیط کـار توأم با آموزشهای لازم جهت حفظ استانداردهای سلامت حرفه ای
 • طراحی و اجرای نظام انضباطی جهت رعایت حقوق کارکنان و کارفرما
 • طراحی و اجرای نظام پاداش جهت ارتقاء اخلاق و فرهنگ و بهره وری
 • تشکیل واحد آموزش و ارتقاء فرهنگ سازمانی جهت افزایش بهره وری و کمک به تحقق اهداف سازمان